వెకేషనుకి వెళ్ళొచ్చాం

డేటోనా బీచులో వెకేషన్ హవుజ్ తీసుకొని ఓ వారం వున్నాం. అటూపై ఓర్లాండో, మియామీ, కీ వెస్ట్, అట్లాంటా తదితర ప్రదేశాలు చూసి పలు ఏక్టివిటీసులో పాల్గొని వచ్చాం. 12 సీట్ల వ్యాను తీసుకొని మరో కుటుంబంతో కలిసి వెళ్ళాం. అంతా చక్కగా జరిగింది. 

ఈమధ్య మా సక్సెస్ వాట్సాప్ గ్రూపులో చేరడానికి కొంతమంది ఆసక్తి చూపించారు. అలా అడిగిన వారినందరినీ అందులో చేర్చాననే అనుకుంటున్నా. ఎవరినయినా మిస్ అయితే దయచేసి వారు మళ్ళీ చెప్పండేం.  

No comments:

Post a Comment