మా అమ్మాయి, నేను Fargo సినిమాలో ఉపయోగించిన వుడ్ చిప్పర్ ప్రాప్ ను ఫార్గో సిటీలో చూసి వచ్చాము!

వీడియో వ్యవధి: 4 నిమిషాలు.

No comments:

Post a Comment