నా కారు కల సాకారం అవుతుందా లేదా? చూద్దాం!

నా ఊహల (విజువలైజేషన్) ప్రకారం ఇంకో మూడు నెలల్లో నేను కోరుకున్న కారు నాది అవాలి. అది Lexus GX లేదా అలాంటిది. మీలో చాలామందికి అదో లెక్క కాదేమో కానీ అది నాకు ఒక మైలురాయి లాంటిదే. ప్రస్థుతానికి అయితే పరిస్థితులు దానికి దారి తీసేలాగే వున్నాయి.  Let's wait and see.

1 comment: