కొంతకాలం ... విరామం

తీరిక, ఓపిక మరియు ఆసక్తి తక్కువయ్యి ఈ మధ్య బ్లాగు వ్రాయడం లేదు. అందుకే కొంతకాలం విరామం ఇస్తున్నా. అలా అని మళ్ళీ రేపో, కొద్దిరోజులకో వ్రాస్తే విరామం అన్నారుగా అని అనకండేం.