మన విశ్వం ఇంత దూ...రం


http://www.bbc.com/future/bespoke/space_infographic

3 comments:

 1. @ జలతారు వెన్నల
  విశ్వం గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎంత అల్ప ప్రాణులమో అవగతమవుతూవుంటుంది.

  ReplyDelete
 2. అవును మనం విశ్వం తో పోలిస్తే అల్ప ప్రాణులమే
  కాకపొతే ఈ అల్పత్వం లో మళ్ళీ గ్రేడింగ్ ఇచ్చుకోవాలి
  అల్పత్వం లో ఏ గ్రేడ్ , బీ గ్రేడ్
  ఏ గ్రేడ్ ఉన్నవాడు అల్పత్వం లో ఉన్నతుడు
  బీ గ్రేడ్ ఉన్నవాడు అల్పత్వం లో నీచుడు

  ReplyDelete