కంప్యూటర్లో నెట్ వేగం పెంచడం ఇలా

నా నెట్‌బుక్ ఈమధ్య అమ్మలు కూడా బాగానే వాడుతోంది. అందులో పిల్లల సినిమాలు చూస్తూవుంటుంది. ఆ సినిమాలు తొందరగా డవున్‌లోడ్ కాకపోతే నా నెట్‌బుక్కును అటూ ఇటూ బాదేస్తోంది :( అలా చేస్తే డవున్లోడ్ స్పీడ్ పెరుగుతోందిట! ఈ చిట్కా మీకు నచ్చితే వాడండేం.

No comments:

Post a Comment